පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ අඩුවක්


අභ්‍යන්තර කටයුතු සහ සන්නිවේදන අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද Tokyo Ward පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ නැවුම් ආහාර හැර අනෙකුත් සියලුම අයිතම සඳහා අගය 103.6 ක් විය.

.

අද (25) දින අභ්‍යන්තර කටයුතු සහ සන්නිවේදන අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද Tokyo Ward පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ නැවුම් ආහාර හැර අනෙකුත් සියලුම අයිතම සඳහා අගය 103.6 ක් විය.

එය විශාල ලෙස උච්චාවචනය වන අතර පසුගිය වසරේ මෙම මාසයට සාපේක්ෂව 3.6 ක අඩුවක් ලෙසයි දැක්වුණේ. 

13 Views

Comments